sibylla stadelmayer
black n white

blacknwhite 12

 

blacknwhite 13

 

blacknwhite 14

 

blacknwhite 16

 

blacknwhite 23

 

blacknwhite 24

 

blacknwhite 756

 

one 850

drawing / pencil, 2020 | width 29,5cm / height 22cm

one 850

drawing / ink, 2019 | width 29,5 cm / height 20cm

one 850

drawing / ink 2019 | width 29,5cm / height 22cm

Fotografie: Andrea Lara