sibylla stadelmayer
black n white

   
blacknwhite 12        

 

   
   
blacknwhite 13        

 

   
   
blacknwhite 14        

 

   
   
blacknwhite 16        

 

   
   
blacknwhite 23        

 

   
   
blacknwhite 24        

 

   
   
blacknwhite 756        

 

   
   
one 850        

drawing / pencil, 2020 | width 29,5cm / height 22cm

   
   
one 850        

drawing / ink, 2019 | width 29,5 cm / height 20cm

   
   
one 850        

drawing / ink 2019 | width 29,5cm / height 22cm

   
   
       

Fotografie: Andrea Lara